Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je inštitút, využitím ktorého môže dlžník – podnikateľský subjekt predísť likvidačnému konkurzu. V takomto prípade neprichádza k rozpredaju majetku dlžníka. V tomto konaní sa dlžníkovi poskytuje právna ochrana pred veriteľmi, najmä pred exekúciami, výkonom zabezpečovacích práv a pod., pričom doterajší zmluvní partneri sú povinní s ním spolupracovať naďalej na základe uzavretých zmlúv (nesmú ich vypovedať, odstúpiť od nich, započítať si pohľadávky a pod.)

Cieľom je zachovať podnik úpadcu v činnosti a dosiahnuť ekonomickú záchranu dlžníka, ktorý čiastočne uspokojí na základe plánu pohľadávky prihlásených veriteľov, pričom vo zvyšku ich pohľadávky zanikajú. Veriteľom, ktorí si neprihlásia pohľadávky zaniká právo si ich vymáhať. Tento postup sa vedie pod dohľadom správcu, ktorého si vyberá a ustanovuje priamo dlžník. Je veľmi dôležité, aby šlo o fundovaného správcu, ktorý bude s dlžníkom úzko spolupracovať. Oddĺžený podnik úpadcu naďalej pokračuje, zbavený záväzkov v podnikateľskej činnosti. Tento model je dokonca v záujme veriteľov, pretože uspokojenie ich pohľadávok v reštrukturalizácii by vždy malo byť vyššie, ako je v likvidačnom konkurze (rozpredaj majetku).

MÁM ZÁUJEM O NEZÁVÄZNÚ KONZULTÁCIU