Čo je osobný bankrot?

Povolením oddĺženia začína pre dlžníka trojročné skúšobné obdobie (táto lehota sa nedá skrátiť). V tomto skúšobnom období musí dlžník vynaložiť primerané úsilie na získanie zdroja príjmu (čo môže byť zamestnanie alebo podnikanie), musí spolupracovať so správcom, najmä poskytovať mu všetky požadované informácie. Z dosahovaného príjmu musí odvádzať na konci každého roka svojmu správcovi súdom určenú časť (spravidla 70%). Súd zruší skúšobné obdobie, ak dlžník počas neho porušuje svoje povinnosti alebo jeho príjem nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu.

Dôležitou skutočnosťou, ktorú si treba uvedomiť je to, že dlžník počas konkurzu smie vykonávať právne úkony iba so súhlasom správcu a takisto v trojročnej skúšobnej lehote sú mu stanovené úkony, na ktoré potrebuje písomný súhlas správcu, to môže byť napr.:

  • uzatvorenie zmluvy o úvere alebo pôžičke
  • založenie obchodnej spoločnosti
  • uzatváranie pracovných zmlúv a pod.

Ak dlžník úspešne prejde skúšobným obdobím, neuspokojené pohľadávky veriteľov sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. To znamená, že síce formálne existujú naďalej, ale veriteľ ich nemôže už žiadnym spôsobom voči dlžníkovi vymáhať (napr. na súde, exekúciou a pod.).

Naše služby pri osobnom bankrote