Čo je konkurz?

Tento výraz pochádza z latinského concursus creditorum, čo znamená súbeh veriteľov, čím vlastne vystihuje aj podstatu. Ide o konanie o nárokoch všetkých známych veriteľov jedného dlžníka. Tento proces, ľudovo označovaný ako „bankrot“ smeruje k uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Vždy ide o súdne konanie, ktoré riadi súd. Môže byť vyhlásený na akýkoľvek subjekt, podnikateľský aj nepodnikateľský. Právna úprava sa nachádza v zákone č. 7/2005 Z.z. Cieľom konkurzného konania je rovnomerné uspokojenie veriteľov úpadcu, aj keď je vždy len čiastočné, teda veritelia nedostanú plnú sumu svojej pohľadávky. Pri konkurze nevyhnutne prichádza k rozpredaju majetkovej podstaty, t.j. veritelia sú uspokojovaní speňažením majetku dlžníka.

Dlžník má všeobecnú povinnosť predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak sa ale už dostane do úpadku, ktorý môže mať dve formy:

  • platobná neschopnosť (teda neschopnosť plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi)
  • predĺženie (len subjekty povinné viesť účtovníctvo, ak hodnota ich záväzkov presahuje hodnotu ich majetku)

je povinný podať sám na seba návrh na vyhlásenie konkurzu. Okrem toho za istých okolností môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ. Návrh sa podáva na príslušnom súde (je to vždy Okresný súd v sídle Krajského súdu), pričom spolu s návrhom zákon vyžaduje aj zloženie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu pre každého navrhovateľa (to je 663,88 € pri konkurze fyzickej osoby a 1 659,70 € pri konkurze právnickej osoby). Od tejto povinnosti súd nemôže navrhovateľa oslobodiť. Podmienkou na vyhlásenie konkurzu je existencia aspoň nejakého majetku dlžníka (1 659,70 € pri konkurze fyzickej osoby a 6 638,78 € pri konkurze právnickej osoby). Správcu konkurznej podstaty vymenúva súd po vyhlásení konkurzu a veritelia si môžu v istých prípadoch ustanoviť vlastného správcu.

MÁM ZÁUJEM O NEZÁVÄZNÚ KONZULTÁCIU